Οικονομικά Αποτελέσματα – ANEK LINES.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

 + 5% Αύξηση Κύκλου εργασιών Ομίλου: ? 117 εκατ.

 EBITDA Ομίλου: ? -3,3 εκατ. έναντι ? -13,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010

 

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Η επιβατηγός ναυτιλία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στη μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου οι οποίες τη χρήση 2010 κατέγραψαν τις υψηλότερες, ιστορικά, ζημιές τους. Όσον αφορά στο α’ εξάμηνο του 2011, η μείωση της κίνησης σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των καυσίμων (περίπου 25%σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης) δημιουργούν μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στον κλάδο της ακτοπλοΐας ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα. Η μείωση των κρατήσεων υπέρ τρίτων (από την 1η Ιουνίου 2011), καθώς και η ομαλοποίηση του ανταγωνισμού είναι γεγονότα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως θετικά για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο πρώτο εξάμηνο του 2011 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του ανατολικού Αιγαίου. Η διοίκηση του Ομίλου μέσα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση κατάφερε με συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις στο α’ εξάμηνο του 2011 (έκτακτες ναυλώσεις πλοίων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση πλοίου, σύσταση κοινοπραξίας και αναδιάταξη στόλου) να ενδυναμώσει τη θέση της ΑΝΕΚ εξοικονομώντας πόρους είτε μέσω της εισροής χρημάτων είτε μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Κύκλος Εργασιών

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε ευρώ 117,0 εκατ. Έναντι ευρώ 111,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,6%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 100,9 εκατ. έναντι ευρώ 102,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο.

Μικτά Κέρδη

Αναστροφή κατέγραψαν τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2011 αφού διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 6,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010. Το κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 3,8% ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης του στόλου παρά τη σημαντική άνοδο του κόστους των καυσίμων το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο συντελεστή λειτουργικού κόστους για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αντίστοιχα, τα μικτά αποτελέσματα της Μητρικής ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 8,8 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010.

 EBITDA

Σημαντικά βελτιωμένα έναντι του α’ εξαμήνου του 2010 εμφανίζονται τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2011 σε ζημίες ευρώ 3,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 13,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010. Όσον αφορά στη Μητρική, το EBITDA διαμορφώθηκε σε οριακές ζημίες ευρώ 0,1 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 15,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2011 βελτιώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 17,0 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 28,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 13,4 εκατ. σημαντικά βελτιωμένα έναντι του α’ εξαμήνου 2010, τα οποία είχαν διαμορφωθεί σε ζημίες ευρώ 28,9 εκατ.

Εξελίξεις – Σημαντικά γεγονότα

Τον Απρίλιο του 2011 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την οποία αντλήθηκαν συνολικά ευρώ 16,3 εκατ. τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης και αναδιάταξης του στόλου του Ομίλου, αποφασίστηκε η πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ η οποία ολοκληρώθηκε το Μάιο και το τίμημα της πώλησης χρησιμοποιήθηκε για μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Επιπλέον, το Μάιο του 2011 ο Όμιλος ΑΝΕΚ προχώρησε σε σύσταση κοινοπραξίας με τον Όμιλο ATTICA Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με σκοπό την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιρειών στη διεθνή γραμμή «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα», καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς – Ηράκλειο». Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η σημαντική αναβάθμιση και η αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας δημιουργώντας νέα δυναμική για την ανάπτυξη και των δύο γραμμών.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΑΝΕΚ, εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί ως απόρροια της συνεχιζόμενης ύφεσης και της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, η Διοίκηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους, επιδιώκει τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του στόλου και αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου.

 

Χανιά, 23 Αυγούστου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφιέρωμα στο ΛΑΤΩ.

Μιας και οι φήμες φουντώνουν για την αποχώρηση του πλοίου από την γραμμή Πειραιάς-Χανιά και αντικατάστασή του από άλλο πλοίο της εταιρείας, το οποίο θα ταράξει τα νερά των Χανίων, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το αφιέρωμα που ετοιμάσαμε για το πλοίο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΛΑΤΩ

 

Το Επιβατηγό-Οχηματαγωγό ΛΑΤΩ ναυπηγήθηκε το 1975 στην Ιαπωνία και το 1989 αγοράζεται και μετασκευάζεται από την ΑΝΕΚ LINES. Την εποχή που μετασκευάστηκε ήταν ένα από τα πολυτελέστερα και ταχύτερα πλοία με υπηρεσιακή, τότε, ταχύτητα τους 23 κόμβους. Τα χρόνια περνάνε και η τεχνολογία επικρατεί των παλιών και όμορφων γραμμών. Το ΛΑΤΩ έχει πολλούς κοινόχρηστους χώρους και πολλούς ανοιχτούς εξωτερικούς οι οποίοι προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι για τον επιβάτη. Συναντάμε το πλοίο στο λιμάνι της Σούδας και ανεβαίνουμε από τις σκάλες στο ντεκ 7 που είναι το πρώτο κατάστρωμα των επιβατών. Εκεί συναντάμε την υποδοχή του πλοίου με δύο εξαιρετικές μεταλλικές πλάκες με την Κρήτη και τον Πλανήτη ολόκληρο, τον χώρο της reception και την reception. Προχωρώντας προς την πλώρη συναντάμε τον κεντρικό διάδρομο που οδηγεί σε όλους τους χώρους του πλοίου, το Self Service και το A la carte restaurant του πλοίου. Ανεβαίνοντας τις σκάλες του κεντρικού κλιμακοστασίου φτάνουμε στο κατάστρωμα Νο 8, όπου βρίσκονται οι αεροπορικές θέσεις και οι καμπίνες του πλοίου. Βγαίνοντας έξω, είμαστε στο εξωτερικό κατάστρωμα του πλοίου που βρίσκονται οι σωσίβιες λέμβοι και έχει θέα στους καταπέλτες του πλοίου. Αφού ξαναμπούμε μέσα, οδηγούμαστε στις καμπίνες του πλοίου μέσα από χαώδης διαδρόμους. Το πλοίο διαθέτει 4κλινες εσωτερικές και εξωτερικές καμπίνες καθώς και 2κλινες εσωτερικές, ενώ οι 2κλινες εξωτερικές μαζί με μερικές 4κλινες εξωτερικές έχουν και τηλεόραση. Πλώρα συναντάμε τις λουξ καμπίνες οι οποίες διαφέρουν λόγω του ότι η πόρτα είναι ξύλινη, δείγμα της πολυτέλειας. Ανεβαίνοντας το κλιμακοστάσιο, φτάνουμε στο κατάστρωμα Νο 9 με την τσιμινιέρα του πλοίου και τα εξωτερικά καθίσματα με το μπαρ. Προχωράμε πλώρα, μπαίνουμε μέσα και συναντάμε τον χώρο όπου οι αξιωματικοί γευματίζουν. Εν συνεχεία, οδηγούμαστε στην γέφυρα, τον εγκέφαλο του πλοίου. Όλα τα όργανα και οι κονσόλες χειρισμού του πλοίου βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον ζεστό χώρο του πλοίου. Από την δεξιά βαρδιόλα βλέπουμε όλο το υπόλοιπο πλοίο, ενώ βλέπουμε την πλώρη από το ψηλότερο σημείο του πλοίου. Στη συνέχεια κατεβαίνουμε στο πάνω γκαράζ του πλοίου, από όπου και αποβιβαζόμαστε μέσω της ράμπας που οδηγεί στο κύριο γκαράζ, έχοντας κάνει ένα αξέχαστο ταξίδι με την υπογραφή της ANEK LINES και το ΛΑΤΩ.