ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε.

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή στην Fortress Investment Group του
ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 5.8.2014 η θυγατρική της εταιρία Blue Star
Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε. (η «Blue Star»), έναντι ποσού Ευρώ 105,4 εκατ.

Ειδικότερα:
α) Ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου (Σειρά
Α), έκδοσης της θυγατρικής Blue Star έναντι ποσού Ευρώ 18,4 εκατ.,
β) Ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου
(Σειρά Β), έκδοσης της θυγατρικής Blue Star έναντι ποσού Ευρώ 87,0 εκατ. ώστε να
μη λάβει χώρα η μετατροπή του σε μετοχές της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση
της από 28.12.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η προπληρωμή του ανωτέρω ομολογιακού δανείου πραγματοποιήθηκε με την
ανάληψη νέου δανεισμού που έλαβε ο Όμιλος Attica.

Καλλιθέα, 28 Δεκεμβρίου 2018

341503-blue-star-ferries